БЪДЕЩЕТО НА ЕЗОТЕРИКАТА

Не е преувеличение ако кажем, че Езотеричната наука ще приюти всички науки под крилото си. Знаците на това бъдеще все повече се манифестират, това лесно може да бъде прочетено в медицината, психологията, архитектурата и  математиката, в географията и историята, както и във всяка друга наука на земята.

Целта на Езотеричната наука не е да направи всички науки езотерични, целта е в бъдеще да има само една наука, която съдържа в себе си всички останали. Това може да бъде само Езотериката, защото това е цялостна наука за човека.

В близкото бъдеще, както вече споменахме, Езотеричната наука ще бъде откривана във всички области – научни и други, работейки отвътре с тези науки, регулирайки ги и разкривайки истинската им същност.

В далечно бъдеще, Езотеричната наука ще е включила всички останали науки и ще бъде науката във всички училища и университети, не само защото това е науката за човека, но защото това е науката за вселената чрез човека.

Днес ние вече виждаме този човек, търсещ да разкрие тайните, повече отвсякога. Изглежда, че човекът вече е отегчен от настоящето и уморен от материята, което му пречи да достигне по-високи измерения и реалности отвъд!

И ето, че идва Езотеричната наука, за да даде всички отговори, и на онзи, който търси ще му се даде. Езотеричната наука ще разкрие Истината чрез пътя на мъдростта и това, което в миналото е било право само на малцина избрани сега ще бъде достояние на всички.

Нека Божественото Провидение  благослови и  води онези, които съзнателно търсят ИСТИНАТА ЗА ЧОВЕКА!

ЕЗОТЕРИКАТА КАТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА КОСМИЧНАТА МЪДРОСТ

Езотеричната наука винаги е била най-обширната и най-ясна наука за мъдростта. Това е единствената наука, която придружава човека от времето, когато за първи път той е осъзнал себе си.

Истина, която е станала опитност на много напреднали ученици е, че тази наука съществува не само на Земята, но и в другите космични планове…защото това е пътят до мъдростта и истината!

Където и да се намира човек, на Земята или отвъд нея, инкарниран или неинкарниран, той е задължен да изучи тази наука. Тя е най-божествената, защото е наука за ядрото, а не за периферията, наука за същността, а не за манифестирането – наука за мъдростта!

Това е единстевената наука, която се преподава на всички планове на съществуването. Тя е приложима в тези планове, защото тя е науката на невидимите компоненти на човешкото съзнание. Еволюцията на съзнанието на тези невидими компоненти е целта на човека на планетата Земя!

Пътят на съдбата се простира през времето и вселените,той започва вътре в човека и се разширява и издига до най-висшите планове – метафизичните светове – където човешката душа си е у дома, безгранична и безкрайна. Където и да се намира човек, пътят на съдбата се простира до там и по този път човекът изучава тази вътрешна наука, той продължава нататък и нататък , докато достигне целта – мъдростта на чистото знание, която е отвъд всяко знание.

Мъдреците и Владиците на Знанието са навсякъде по Земята и отвъд нея, просветлявайки човека със знанието, което го доближава до себепознанието и до пътя, който той трябва да поеме, за да достигне целта.

ЕЗОТЕРИКАТА И СЕБЕПОЗНАНИЕТО

„Себепознанието е майката на цялото знание“, казва една стара поговорка. Това също е и основата на Древногръцката Философска мисъл. Езотериката отива още по-далеч, като набляга върху практическото приложение на себепознанието. Усъвършенстването на човешкото съзнание е етап достиган чрез себепознание, докато етапа на сливане с божественото, етапа на чистото съзнание/свръхсъзнанието/ се достига само чрез прилагането на себепознанието и достигането на космичното знание.

Себепознанието е задължение на човека, защото той е оста и началната точка, знанието за космоса също е много съществено, защото човекът е част от вселената. Но, достигане до космичното знание е възможно само чрез себепознанието, защото човекът е центъра на всичко.

Себепознанието винаги е било мечтата на философите, учените, великите хора и медицината, но само онези, които прилагат Езотериката и следват Пътят на Съзнанието и вътрешното израстване, са постигнали наистина цялостното себепознание.

Себето тук включва Душата, тази божествена искра у човека, която е непозната или игнорирана от голяма част от човечеството. Това  е истинската сила, която задвижва човешкото същество. Това е истинският човек.

ЕЗОТЕРИКАТА СРЕЩУ ДРУГИ ОБЩЕСТВА И ШКОЛИ НА ВЪТРЕШНОТО ЗНАНИЕ ИЛИ ОКУЛТИЗМА

Съдбата на човека е съзнателното му завръщане при своя Създател. Пътят за това завръщане е предначертан от самото начало на човешкото съществуване на Земята. За да помогнат на човека по обратния му път, законите и правилата на този  път са записани в подсъзнанието му / като гласът на съвестта/. Някои се влушват в тези вътрешни импулси, а други не им обръщат внимание. Владиците на Знанието са разбрали, че човекът е загубил контакт със своето подсъзнание, и те са решили да запишат тези закони и правила в специални ръкописи и да създадат частна институция за обучение, за да преподават или по-точно да припомнят на човека принципите на живота, които направляват това завръщане към Източника.

„Великото Бяло Братство” е създадено като първото такова братство на земята. То обучава велики пионери и учители, които тръгват по земята и създават  и други училища с различни имена и на различно ниво на обучение. Техните принципи и правила обаче, са същите като тези на Училището Майка. Тяхната цел е да насърчават физичното и метафизично познание и да запознаят всеки ученик с неговия вътрешен Аз, според нивото на съзнание, на което самият той се намира.

В началото резултатите са прекрасни, но след изчезването на основателите, тези училища и общества започнали да се отклоняват от курса. С времето, отклонението станало много сериозно и повечето от тези училища завършили като изкривено копие на оригинала – фалшиво и в някои случаи доста противоречащо / както повечето окултни школи днес/. Контактът с „Училището Майка” бил прекъснат.

Тъй като човешкото съзнание все повече пропадало и онези, които уж били свързани с „Великото Бяло Братство” все повече се ръководели от егоистичните си интереси, Владиците решили, че е време да върнат човека към правилния път.

Бил съставен план, чиято цел била всички школи, ордени и общества на вътрешното знание да се завърнат обратно в лоното на „Великото Бяло Братство”. Това щяло да направи всеки ученик тръгнал по Езотеричния път и следващ Езотеричния метод, член на Бялото Братство.

Това не означавало, че Езотериката има за цел да влезе и да контролира тези общества, а по-скоро, те като част от нея да следват правилния курс, крайната цел, която е довеждането на всеки човек до Себепознание и Себе реализация.